REGULAMIN

( ilość produktów: )

Regulamin

Właścicielem sklepu/domeny:

lena-zabawki.pl

jest:
Norimpex Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Osadnicza 35,
65-001 Zielona Góra
wpisany do RP prowadzonego przez SR w Zielonej Górze VIII
Wydział Gospodarczy KRG pod numerem
KRS:0000504427.
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 zł.
NIP: 929-185-91-33
REGON: 081203007

Kopiowanie i udostępnianie materiałów zawartych na tej stronie jest niedopuszczalne bez zgody Norimpex Sp. z o.o., Sp. K.

§1

1. Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i poniższym regulaminem.

2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego podane są w PLN oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku.

§2

Bezpieczeństwo danych osobowych oraz Polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest:

Norimpex Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Osadnicza 35,
65-001 Zielona Góra,

zwany dalej Sprzedającym.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

3. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe, Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, aktualizacji, poprawiania, oraz usuwania swoich danych osobowych.

§3

Realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:

- dodać do koszyka produkt;

- podać dane adresowe (imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon dla kuriera)
- wybrać rodzaj płatności;
- wybrać rodzaj dostawy;

- potwierdzenie zamówienia i otrzymanie numeru ID zamówienia.
3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia.

4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych, a zamówienia płatnego przelewem tylko po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

6. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego, w zamówieniu, miejsca dostawy wraz wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (FV, paragon)

 §4

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupującemu , przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (zwanych dalej: prawem konsumenckim) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu doręczenia towaru, a do zachowania terminu potrzebne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący musi złożyć pisemnie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta

5. Sprzedający potwierdzi Kupującemu na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

8.Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

9.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego, w formie pisemnej, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Kupującego dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 §5

Rękojmia

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, to Kupujący może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

3. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Kupujący jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Kupującego jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Kupujący jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

12. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.

13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.

14. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem 2 lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Kupującemu.

15. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 2 lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

16. W terminach określonych w §5 pkt 14-17 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

18. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 14-17, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

19. Jeżeli z powodu wady rzeczy Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu.

20. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§6
Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminie nie może być interpretowane jako naruszenie praw Kupującego, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu, łamiącego prawo.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).

Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na miesiąc przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie: sklep.dinzoaury.pl. Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, do czasu dokonania zmian w regulaminie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowych lub pozasądowego rozwiązania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel